Søg
Pressemeddelelse

Fire mulige linjeføringer til ny bane på tværs af Vejle Fjord udpeget

Vejdirektoratet har udpeget fire mulige linjeføringer af den kommende bane på tværs af Vejle Fjord
10. april 2015
​Placeringen af den kommende bane på tværs af Vejle Fjord er nu snævret ind til fire forskellige muligheder, efter at Vejdirektoratet har udpeget de linjeføringer, som der skal undersøges nærmere i VVM-undersøgelsen.

Det drejer sig om tre bro-alternativer samt en tunnelløsning, der dog på et foreløbigt grundlag vurderes at være væsentligt dyrere end en broløsning.

Forud for udpegningen er gået en omfattende høringsfase med mange relevante ideer og input samt en grundig screening af 14 forskellige linjeføringsmuligheder for en bro over fjorden samt fire forskellige tunnelløsninger.

Alle disse mulige linjeføringer er blevet vurderet i forhold til en række parametre, blandt andet bane og sporgeometri, sejladssikkerhed, anlægsomkostninger, miljøforhold, Natura 2000-områder og fredninger samt støj.

"Vi har herefter udpeget de fire linjeføringer, som lever bedst op til forudsætningerne i Timemodellen, som den kommende baneforbindelse jo bliver en vigtig del af. Og vi har samtidig også taget hensyn til vigtige forhold som for eksempel naturpåvirkningerne omkring fjorden," siger projektleder Rasmus Larsen fra Vejdirektoratet.

Den kommende bane på tværs af Vejle Fjord skal give en rejsetidsbesparelse for tog på 8-9 minutter. Den skal etableres som en højhastighedsbane til 250 km/t.

Fremadrettet vil der ske det, at de fire linjeføringsforslag vil blive vurderet nærmere i den videre proces for VVM-undersøgelsen.

Der vil finde en mere detaljeret projektering af forslagene sted, ligesom de vil blive udsat for mere detaljerede vurderinger af deres konsekvenser for bl.a. natur- og miljøforhold, arealindgreb, landskab og støj, samt beskrivelse af anlægsperiode. Herudover vil der blive udarbejdet anlægsoverslag for de enkelte forslag.

VVM-undersøgelsen forventes færdig i anden halvdel af 2016, hvor der vil blive offentliggjort en VVM-redegørelse med en efterfølgende offentlig høring og borgermøde.

Læs hele linjeføringsnotatet.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Rasmus Larsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3630, mail: rl@vd.dk
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 3032, mail: man@vd.dk
Oprettet
10-04-2015.
Senest opdateret
10-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index