Søg

Udskrift til særtransporter

​Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter, jf. bekendtgørelse nr. 1328 af 10/12/14.

Særtransporter skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om særtransporter med bilag samt de i udskriften nævnte spærretider og særlige meddelte vilkår.

Tilladelseskrævende særtransporter skal medbringe denne udskrift i det trækkende køretøj og på forlangende forevise den til politiet.

Den medbragte udskrift må højst være 1 måned gammel, jf. bekendtgørelse om særtransporter § 23, stk. 4.

  

Spærretider

1. Generelle spærretider:
Gælder for særtransporter, der overskrider følgende dimensioner: 3,3 m bred eller 30 m lang, på hverdage mandag-fredag i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.   

I følgende politikredse:
Københavns og Vestegnens politikredse.

I følgende kommuner:
Allerød - Egedal - Greve - Hørsholm - Lejre - Roskilde - Solrød (i politikredsene Midt- og Vestsjælland samt Nordsjælland).

I følgende byer - indenfor byzone:
Brønderslev - Esbjerg - Fredericia - Frederikshavn - Grenaa - Herning - Hjørring - Hobro - Horsens - Kolding - Nakskov - Odense - Randers - Silkeborg - Skanderborg - Svendborg - Thisted - Varde - Vejle - Aabenraa - Aalborg - Aarhus.
Undtagelser for følgende strækninger og områder:
Esbjerg undtaget for spærretid: Tjæreborgvej, Gammelby Ringvej, Østre Havnevej, Toldbodvej, Adgangsvejen, H.E.Blumes Vej samt havneområdet der er beliggende på havnesiden af disse veje. 
I  Aalborg er strækningen Gasværksvej, Rørdalsvej, Tranholmvej og Assensvej undtaget for den generelle spærretid. Og strækningen mellem frakørsel <23> eller <24> via Øster Uttrup Vej til Assensvej vil være undtaget for spærretiden mandag-fredag i tidsrummet 15:00-18:00 samt lørdage i tidsrummet 10:00-14:00.
I Aarhus er strækningen Åhavevej og Marselis Boulevard frem til havnen (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider.
I Varde er Engdraget på strækningen mellem Nordre Boulevard og Engdraget 20 (i begge retninger) undtaget for de generelle spærretider. 

På følgende strækninger:
Rute 11, 15 og 28, for den del der er beliggende i Ringkøbing-Skjern kommune.
Rute 25, den del der er beliggende øst for rute E45 i Kolding Kommune, mandag-fredag i tiden kl. 06:00-09:00 og kl. 15:00-18:00.
E20 og E45 i begge retninger på hverdage i tidsrummene 06:00-09:00 og 15:00-18:00 for transporter med en totallængde over 50 m på følgende specifikke strækninger:
     E20 (Fynske Motorvej og Taulovmotorvejen) på strækningen
     mellem motorvejskryds Odense og motorvejskryds Kolding V.
     E20Ø (Østjyske Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds
     Fredericia og motorvejskryds Skærup.
     E45 (Sønderjyske Motorvej, Østjyske Motorvej og Nordjyske
     Motorvej) på strækningen mellem motorvejskryds Kolding V og
     frakørsel <44> Hadsten.
​E47/E55 (Sydmotorvejen): Frakørsel 33, Lellinge, i nordlig retning og ind på rute 150 og videre mod vest, i tiden kl. 06:00-09:00 og 15:00-18:00, for transporter med en totallængde over 30 m.​​ 

2. Spærretider på grund af sommervarme vejbelægninger:
For tunge særtransporter med vejklasse over 55 kan en midlertidig spærretid på grund af sommervarme vejbelægninger forekomme i perioden fra den 1. maj til den 1. oktober i tidsrummet 12:00-18:00 for hele tungvognsvejnettet. Denne spærretid udmeldes på www.vejdirektoratet.dk/erhverv med minimum 2 timers varsel, og det er transportørens/chaufførens forpligtelse under og inden transportens påbegyndelse at holde sig orienteret, om denne spærretid er etableret.


Særlige meddelte vilkår  

3. Broer

Gl. Lillebæltsbro må kun passeres mandag-fredag kl. 08:00-09:00 og kl. 14:00-15:00 samt lørdag kl. 08:00-09:00.  

Guldborgbroen (på rute 153, Storstrømsvej/Guldborgvej): Der er ​forbud
for køretøjer med en totalvægt på over 50 tons.​

Langelandsbroen, Rute 9: I forbindelse med renoveringsarbejder er broens klasse nedsat til 60 i perioden fra den 10. april 2018 til den 31. oktober 2019. Ydermere er der breddebegrænsning på maks. 3,65 m. På hverdage og inden for almindelig arbejdstid kl. 08:00-16:00 vil passage af transporter med højere klasse og større bredde kunne ske efter nærmere aftale med Arkil på 2251 6365 eller mse@arkil.dk. Nærmere aftale med Arkil skal ske minimum 3-5 arbejdsdage forud for planlagt passage.

Storebælt: Ved bredde over 3,3 m over klasse 100 eller over 12 t. akseltryk skal Storebæltsforbindelsen kontaktes min. 2 timer før transportens ankomst til broen på tlf 5830 3051 eller fax 5830 3003. Bemærk særtransporter bredere end 2,8 m skal benytte den brede bane i betalingsanlægget.​

Storstrømsbroen. Der er forbud for køretøjer med en totalvægt på over 10 tonsSe nærmere under "Storstrømsbroen".​

Øresundsforbindelsen skal kontaktes ved bredde over 2,8 m. ligesom den ikke kan passeres med en højde på over 4,5 m. Yderligere oplysninger på Øresundsbron eller hos trafikcentralen på telefon +45 3341 6591.​


4. Tunneler:

Guldborgsundtunnellen skal passeres i 1. vognbane (højre bane).
Portal med fotoceller for høje transporter er forsøgsmæssigt igangsat. Frihøjden er skiltet med max. 4,2 m i højden og de gule blinksignaler tænder ved passage med mere end 4,3 m i højden. Særtransporter op til 4,23 m i højden kan frit passere.
Chaufføren med det høje læs (aktiverer højdekontrolanlægget) og kører selv ind på den dertil indrettede holdeplads (markeret med SOS i nødsporet) og kontakter politiet på telefonnummer 5577 5533 – indvalg 7010. Vagthavende informerer chaufføren om det videre forløb, og tunnelen genåbnes for de øvrige trafikanter. Køretøjet kan få lov til at fortsætte gennem tunnelen med nedsat fart.


5. Strækninger:

E20 (Esbjergmotorvejen): 
Specielt spor ved Tjæreborgvej er etableret i nordlig retning fra Esbjerg Havn mod Esbjergmotorvejen.
 
Rute 12/463:
Specielt spor.
 Ved Tarp i Esbjerg er der etableret et specielt venstresvingsspor i rundkørslen ved tilkørselsrampen mod øst til rute 463.
                                      
Rute 14 (Hovedvejen):
Tilkørsel <13> til rute 21/23, Holbækmotorvejen mod København, er ikke fremkommelig for særtransporter. Tilkørsel til rute 21/23 mod København skal ske som skiltet ad rute 155, Lindenborgvej, til tilkørsel <14>.
 
Rute 16 (Hillerødmotorvejen ml. Værløse og Bagsværd):
Et længerevarende forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden betyder, at den generelle spærretid om morgenen forlænges med en time. Den forlængede spærretid fra kl. 06:00 til kl. 10:00 gælder kun for strækningen mellem tilkørsel <8> Værløse og frakørsel <6> Bagsværd i indadgående retning.
 
Rute 25 (Tankedalsvej i Kolding):
Specielt spor. 
Ved tilkørsel <65>, Kolding S, er der etableret et venstresvingsspor bag signalstanderne til tilkørselsrampen mod syd til E45. Svingsporet skal benyttes af alle særtransporter længere end 30 m.
 
Rute 107 (Vejlevej i Kolding):
Specielt spor.
Ved tilkørsel <63>, Bramdrupdam, er der etableret et venstresvingsspor til tilkørselsrampen mod øst til E20.
 

6. Rundkørsler: 

Der er etableret rundkørsler med gennemfartsspor for særtransporter på nedennævnte steder. Gennemfartssporene er lukkede med bomme. Kort til åbning af bommene fås ved henvendelse til Esbjerg Politi.

Rute 12 - Tarp v/Esbjerg
Rute 463 - Storebæltsvej i Esbjerg
 

7. Rastepladser:  

E45 (Sønderjyske Motorvej):
Frøslev V: der er etableret standby-plads for omfangsrige transporter i sydgående retning. Kontroller pladsforholdene her før kørselsstart, via webkameraerne, og læs om pladsens anvendelse. 

E45 (Sønderjyske Motorvej): 
Frøslev Ø: der er etableret 6 pladser til lange særtransporter på denne rasteplads. Det er kun tilladt for en særtransport at benytte en af disse særlige pladser, hvis det fremgår af den af politiet udstedte særtransporttilladelse.


8. Nedklassificeringer:

Rute 151 (Gl. Køge Landevej), broen over jernbanen i København, er midlertidigt nedklassificeret til klasse 50.​

Rute 151 (Vordingborgvej v. Hastrup, Lidemarksvej). Broen, der fører Vordingborgvej over banen, er nedklassificeret til klasse 50 i begge retninger.

Rute 507 mellem Aalborg og Hadsund: Broen over Lindenborg å (strækningen km. 18.3 til 19.2) er nedklassificeret til klasse 50.

Middelfart, Vandværksvej, broen over banen. Broen er nedklassificeret til klasse 40 i begge retninger.


9. Underret Trafikcentret, hvis ...:

Hvis en særtransport stopper på sin rute pga. af tekniske problemer med køretøjet, et vanskeligt passérbart vejarbejde eller andet, som betyder, at den stillestående transport skaber kødannelser og dårlig fremkommelighed for andre trafikanter, bedes Vejdirektoratets Trafikcenter straks underrettet på tlf. 8020 2060.

 

Ruteinformationer

Vejarbejde generelt:

Oplysninger hentes på Trafikkortet jf. Bekendtgørelse for særtransporter, bilag 1 pkt. 4). Siden opdateres dagligt med indmeldte vejarbejder på de rutenummererede veje.​

Hvis vejarbejdet ikke tillader passage af mindst 3,65 m i bredden, 4,10 m i højden og/eller 30 m i længden, vil det fremgå af oplysningerne om det pågældende vejarbejde. 

Uoplyste hændelser kan dog forekomme på det kommunale vejnet, og her er det transportørens egen opgave at søge supplerende oplysninger hos berørte vej- og ​brobestyrelser, jf. bekendtgørelsen bilag 1 pkt. 4.

E20 (Vestmotorvejen, Korsør-Vemmelev):
På grund af et større asfaltarbejde er der spærret i begge retninger fra den 1. juni 2019 til den 21. juni 2019 for særtransporter bredere end 3,0 m og/eller længere end 30 m på strækningen mellem Korsør og Vemmelev i følgende tidsrum:
     1.-2. juni i tidsrummet 14:30-10:00
     2.-3. juni i tidsrummet 20:30-06:30
     3.-21. juni kun på hverdage i tidsrummet 18:30-06:30 
Til- og frakørslerne ved <42> Korsør, <41> Tjæreby og <40b> Vemmelev i østgående retning være spærrede i de samme tidsrum.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på Østbroen, kan transporter bredere end 3,3 m ikke passere broen i følgende perioder:
Fra den 13. maj 2019 kl. 06.00 til 14. maj 2019 kl. 07.00 i vestgående retning.
Fra den 20. maj 2019 kl. 06.00 til 21. maj 2019 kl. 07.00 i vestgående retning.
Fra den 30. maj 2019 kl. 15.00 til 31. maj 2019 kl. 11.00 i østgående retning.
Fra den 1. juli 2019 kl. 16.00 til 3. juli 2019 kl. 16.00 i østgående retning.
Fra den 8. juli 2019 kl. 16.00 til 9. juli 2019 kl. 16.00 i østgående retning.
Fra den 1. september 2019 kl. 19.00 til 2. september 2019 kl. 19.00 i vestgående retning.
Fra den 8. september 2019 kl. 19.00 til 9. september 2019 kl. 19.00 i vestgående retning.

E20 (Storebæltsbroen):
I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på Østbroen, kan transporter bredere end 3,3 m samt større end broklasse 100, ikke passere broen i følgende perioder:
Fra den 6. juni 2019 kl. 19.00 til 6. juni 2019 kl. 22.00 i østgående retning.
Fra den 6. juni 2019 kl. 23.00 til 7. juni 2019 kl. 02.00 i vestgående retning.
Fra den 15. juli 2019 kl. 04.00 til 15. juli 2019 kl. 07.00 i vestgående retning.
Fra den 15. juli 2019 kl. 08.00 til 15. juli 2019 kl. 11.00 i østgående retning.

E20 (Fynske Motorvej):
Et større vejarbejde på Fynske Motorvej vest for Odense medfører spærringer i aften- og nattetimerne (se tidsrum nedenfor) for udvalgte særtransporter, som anført her:
      28. maj til 30. maj, vestgående: spærret for særtransporter bredere end 2,6 m og/eller længere end 30 m mellem <52> Odense SV og <54> Vissenbjerg.
      29. maj til 13. juni, østgående: spærret for særtransporter bredere end 3,0 m og/eller længere end 30 m mellem <54> Vissenbjerg og <52> Odense SV.     
      17. juni til 28. juni, vestgående: spærret for særtransporter bredere end 2,6 m og/eller længere end 30 m mellem <53> Odense V og <55> Aarup.
      25. juni til 5. juli, østgående: spærret for særtransporter bredere end 3,0 m og/eller længere end 30 m mellem <55> Aarup og <53> Odense V.
For disse aften/nat-spærringer gælder følgende tidsrum:
      Mandag-fredag kl. 19:00-06:00
      Fredag-lørdag kl. 20:00-08:00
      Lørdag-søndag kl. 18:00-10:00
      Søndag-mandag kl. 20:00-06:00 
Til- og frakørslerne på de respektive strækninger er spærret i tidsrummet 22:00-05:00. For førstnævnte rampeanlæg gælder spærringen kun tilkørslen og for sidstnævnte rampeanlæg gælder spærringen kun frakørslen. Alle rampeanlæg imellem er helt spærrede i den angivne retning.

E45 (Østjyske Motorvej, Skanderborg):
Der er spærret for særtransporter bredere end 2,6 m i sydgående retning på E45 Østjyske Motorvej mellem frakørsel <52> Skanderborg V og <54> Ejer Bavnehøj fra den 2. juni kl. 20:00 til den 3. juni kl. 05:30.
Der er spærret for særtransporter bredere end 3,65 m i sydgående retning, på E45 Østjyske Motorvej mellem <52> Skanderborg V og <54> Ejer Bavnehøj, fra den 3. juni kl. 19:00 til den 4. juni kl. 05:30.
Der er spærret for særtransporter bredere end 3,65 m i nordgående retning, på E45 Østjyske Motorvej mellem <52> Skanderborg V og <54> Ejer Bavnehøj, fra den 3. juni kl. 19:00 til den 4. juni kl. 05:30.

E47 (Sydmotorvejen, Vordingborg):
Den 13. juni 2019 er tilkørsel <41> Vordingborg i sydgående retning spærret i tidsrummet 19:00-20:00

Rute 11/24 (Ringvejen, Ribe):
Rute 11/24, broen over Ribe Å, spærres mellem rundkørslerne ved Haderslevvej og Plantagevej for særtransporter bredere end 2,60 m eller længere end 25,25 m eller med en broklasse over 55 i perioden 1. september 2019 til og med december 2020.

Rute 16 (Grenåvej, Assentoft):
Mellem Storegade/Gunnerup Mosevej og Ringvej Syd er vejen spærret i begge retninger fra den 11. juni 2019 til den 14. juni 2019 i tidsrummet fra kl. 18:00-06:00.

Rute 16 (Grenåvej, Assentoft):
Mellem Storegade/Gunnerup Mosevej og Ringvej Syd er vejen spærret i begge retninger fra den 17. juni 2019 til den 20. juni 2019 i tidsrummet fra kl. 18:00-06:00

Rute 19 (Isterødvejen, Hillerød):
Tilkørslen fra Fredensborgvej til Rute 19 Isterødvejen spærres i østgående retning, torsdag den 3. juni 2019 i tidsrummet kl. 19:00-23:00

Rute 19 (Isterødvejen, Hillerød):
Tilkørslen fra Overdrevsvejen til Rute 19 Isterødvejen spærres i nordgående retning den 11. juni - 14. juni 2019 i tidsrummet kl. 18:00-06:00.

Rute 21 (Holbækmotorvejen, Roskilde-Gevninge):
På grund af et større asfaltarbejde er der spærret i begge retningerhverdage i tidsrummet 18:00-05:00 fra den 3. juni 2019 til den 28. juni 2019 for særtransporter bredere end 3,65 m og/eller længere end 30 m på strækningen mellem <14> Roskilde V og <15> Gevninge.

Rute 22 (Brovejen, Vordingborg):
Det er ikke muligt for køretøjer højere end 3,0 m at passere under jernbanebroen ud for Vordingborg Kaserne, den 13. maj 2019 til 10. juni 2019.

Rute 160 (Gl. Lillebæltsbro):
Den Gamle Lillebæltsbro er helt spærret til og med den 1. oktober 2019

Rute 175 (rundkørslen Bovvej/Rangstrupvej, Agerskov):
Rundkørslen Bovvej/Rangstrupvej er spærret for særtransporter i perioden fra den 11. juni 2019 kl. 07:00 til og med den 21. juni 2019 kl. 16:00. Rundkørsel ombygges.

Esbjerg, Skads Mosevej (Skads):
Skads Mosevej er spærret i begge retninger mellem Solbjergvej og Krogsgårdsvej fra mandag den 1. juli 2019 kl. 06:00 til fredag den 5. juli kl. 16:00. ​Da arbejdet kan forsinkes pga. vejrlig, opfordres man til at kontakte entreprenøren på tlf.: 2170 4465 inden transporter genoptages. 

Ringkøbing, I.C. Chr. Alle:
I. C. Chr. Alle mellem Nørredige og Holstebrovej er spærret i begge retninger i perioden fra den 13. maj 2019 til den 5. juli 2019.
 
Aarhus C, Mindet:
I forbindelse med anlæg af ny havnefront i Aarhus Centrum foretages der flere anlægsarbejder og omlægninger af trafik. Disse arbejder og omlægninger medfører, at Mindet, 8000 Aarhus C, er spærret for gennemkørsel. Mindet har været en af adgangsvejene til Aarhus Havn. Der er etableret vejvisning til Aarhus Havn via Marselis Boulevard.
Høje køretøjer (særtransporter), der ikke kan komme under broen ved Marselis Boulevard eller køre til Aarhus Havn via Sumatravej, vil fortsat blive givet muligheden for gennemkørsel ved Mindet på følgende vilkår: Transporterne skal gennemføres som aften- og nattransport og med et varsel på minimum 5 arbejdsdage. Forespørgsel om tid og mulighed for passage skal rettes til Aarhus Kommune, konsulent Kristian Thomsen, tlf. 4185 9362, mail krth@aarhus.dk.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
02-05-2012.
Senest opdateret
31-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index