Søg

Hvad er modulvogntog?Et modulvogntog er et op til 25,25 m langt vogntog koblet sammen af 2 eller 3 enheder såsom lastbil, anhænger, trækker, sættevogn eller kærre. Modulvogntog må samlet veje op til 60 ton.

Færdselslovens § 70 a giver transportministeren ansvaret for modulvogntogsordningen i Danmark. Transportministeren har overdraget ansvaret for godkendelse af køretøjerne til Færdselsstyrelsen og godkendelse af vejnettet til Vejdirektoratet.

Modulvogntogsordningen har til formål at forbedre produktiviteten, øge trafiksikkerheden, forbedre miljøet og mindsket trængslen.

Køretøjerne
Der findes 4 typer modulvogntog, der har lidt forskellige udformning, køreegenskaber og størrelser. ”Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog” fastsætter bestemmelser for modulvogntogenes indretning, udstyr, belæsning, vægt og dimensioner m.v.

Der er i dag omkring 800 modulvogntog i Danmark.

Strækningerne
Modulvogntog kræver ekstra plads til svingmanøvrer. Modulvogntogene må derfor kun køre på et godkendt vejnet. Før en strækning kan bruges til modulvogntog, skal den være godkendt af Vejdirektoratet og optaget i ”Bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt”, fremgå af ruterne under ”Supplerende ruter og områder” eller ”Midlertidig ruteomlægning”. Kørsel udenfor disse ruter kan medføre bøde.

En strækning kan først godkendes, hvis modulvogntoget kan komme sikkert frem under overholdelse af færdselsloven. Der vil derfor ofte være behov for ombygninger af kryds og rundkørsler, før modulvogntog kan køre der.

Så godt som alle statsveje er i dag godkendt til modulvogntog. Udover statsvejene er over 400 km kommuneveje godkendt. Der er i dag over 200 lokaliteter i Danmark, der kan modtage, sende eller omkoble modulvogntog.

Virksomhedsordningen
Virksomhedsordningen giver virksomheder mulighed for selv at investere i de nødvendige ombygninger, så det bliver muligt at køre med modulvogntog til og fra virksomheden. Ombygninger skal ske i samarbejde med kommunen. Vejledninger til ”virksomhedsordningen” kan findes under ”Nye adgange”.

Kommunernes rolle
Kommunen bestemmer, om det skal gøres muligt at køre med modulvogntog på en af kommunens veje. Hvis en kommune accepterer modulvogntog på en kommunal vej, er det kommunens ansvar, at sørge for at modulvogntogene kan køre sikkert og efter færdselsloven på strækningen. 

Kommunen har ansvaret for, at ombygninger af vejene til modulvogntog bliver gennemført efter de gældende regler og godkendt af Vejdirektoratet og politiet. Efterfølgende er det kommunen, der skal sikre, at vejprojekter og -arbejder på strækningen tager højde for modulvogntog. 

Kommunen skal søge Vejdirektoratet om, at få optaget strækningen i bekendtgørelsen for det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt. Endelig er det kommunens ansvar, at holde Vejdirektoratet orienteret om ombygninger eller spærringer på vejen, der kan have betydning for modulvogntogene, så informationer om dette kan komme ud til chaufførerne (Midlertidige ruteomlægninger).

Vejledninger til kommunerne kan findes under ”Kommunens rolle”.

Erfaringerne
I 2011 blev der gennemført en evaluering af modulvogntogsforsøget. Denne kan findes på ”Erfaringer​”.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
03-11-2016.
Senest opdateret
21-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index