Søg

Miljø

Blad på vej

Vandforurening
Dækslid, spild fra biler, afslidte vejmaterialer, udstødning og vejudstyr bidrager alt sammen til at forurene det regnvand, der ledes frem til åer og søer, eller ved nyere vejanlæg, ledes frem til regnvandsbassiner inden det ledes videre.
 
Regnvandsbassinerne fungerer som stopklods og forsinker vandet efter større regnskyl. Bassinernes miljøtilstand og funktionsevne er derfor vigtig at kende og efterfølgende udvikle, så effekten øges. I forbindelse med udvikling af nye vejbelægninger og asfalttyper, skal der gennemføres direkte målinger på vejvand, for at fastslå fordele og ulemper for miljøet.
 
Råstofbeholdning
Der er en begyndende råstofmangel i Danmark, hvilket afspejler sig i stigende råstofpriser. Ca. 10-15 pct. af den totale indvinding af råstoffer i Danmark går til statsvejenes forbrug af sten, sand og grus. For at imødegå en yderligere fordyrelse af planlagte og kommende statsvejsprojekter fokuserer Vejdirektoratet på forskellige alternative aktiviteter indenfor råstofområdet.
 
Vi anvender importerede råstoffer, genanvender materialer fra såvel veje som andre sektorer f.eks. jernbaner og udvikler råstofbesparende vejbefæstelser.
 
Livscyklusvurdering
Livscyklusvurdering er et anerkendt modelværktøj, der bruges til at vurdere brug og genbrug af vejmaterialer, råstofforbrug, miljøbelastning og CO2 regnskab. Livscyklusvurdering modellerne kan anvendes til sammenligning af forskellige kombinationer af vejmaterialer og deres miljøpåvirkning og ressourceforbrug gennem hele vejstrækningens anlægs- og levetid.
Oprettet
16-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index