Søg

Projektbibliotek

SAMKOM sætter fokus på relevante landsdækkende udfordringer på vej- og trafikområdet og udfører mindre udviklings- og formidlingsprojekter, der har kommunal interesse. Her kan du læse om de enkelte projekter:

 

Kommunal vejdrift
I 2011 offentliggjorde SAMKOM en første version af et dialogmateriale, der skal inspirere de kommunale politikere i beslutninger vedrørende driftsoptimering herunder; 
  • ​at medvirke til at give de lokale politikere et bedre overblik over mulighederne, der foreligger i forbindelse med udviklingen af vejdriften. ​​
  • at sætte fokus på den tværgående betydning og virkning af tiltagene - både for vejområdet, de øvrige kommunale områder, borgere, trafikanter og den politiske​ administration.
  • at danne grundlag for en værdibaseret dialog omkring vejdrift og vejenes betydning for samfundet. 
Kernen i materialet er en række PowerPoint-præsentationer til de ledende vejteknikere med henblik på en dialog med deres lokale politikere omkring løsningen af de centrale driftsopgaver. Herudover er der udarbejdet en vejledning med inspiration til denne dialog.
 
Publikationer (kommer)


Registrering og klassificering af stier
​I 2011 udgav SAMKOM notatet "Registrering og klassificering af stier", der beskriver, hvordan registreringen og klassificeringen af kommunale stier kan ske med udgangspunkt i kommunernes egne erfaringer og metoderne beskrevet i vejreglerne. Formålet med projektet var at medvirke til at sikre, at klassificeringen af de kommunale stier sker efter de samme principper, så stinettet fremstår som et sammenhængende net på tværs af kommunegrænserne.
 
Publikationer
 

Fælles vejklassificering
​I foråret 2007 gennemførte de fynske kommuner, vejregelorganisationen, Vejcenter Syddanmark og SAMKOM et demonstrationsprojekt på Fyn.
Projektet havde til formål at beskrive processen med vejklassificering på tværs af og inden for de nye kommunegrænser med udgangspunkt i metoderne vedrørende funktionel klassificering, som beskrevet i vejreglerne.
Efter udførelsen af demonstrationsprojektet på Fyn har SAMKOM medvirket til at udbrede den funktionelle vejklassificering til alle landets kommuner via de seks vejcentre. Det er besluttet at udvide projektet til også at omfatte en beskrivelse af fælles principper og målsætninger for det klassificerede vejnet.
 
Publikationer
 

Vejbelysning
​SAMKOM udgav i marts 2009 "Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning", der er målrettet kommunernes forvaltninger, hvor teknikere, trafikplanlæggere, byplanlægere, arkitekter med videre kan finde inspiration og vejledning. Der blev også udarbejdet en informationsfolder "Lyset i byer og på veje - stemning, identitet og funktion", der sætter fokus på de vigtigste problemstillinger på vejbelysningsområdet og giver inspiration til arbejdet med vej- og byrumsbelysning. Folderen er målrettet beslutningstagere og ledende medarbejdere. Folderen kan blandt andet bruges som grundlag for en debat om kommunens arbejde med belysning i teknik- og miljøudvalgene og blandt ledelsen.
 
Publikationer
 

Ledningsarbejde
​I efteråret 2008 offentliggjorde SAMKOM en service på nettet, der giver et overblik over eksisterende regler og retningslinjer på området. Herudover indeholder servicen en trin-for-trin vejledning, der beskriver de procedurer, en ledningsejer skal igennem før et gravearbejde kan sættes i gang.
 
Publikationer (kommer)
 

Beskæring af træer og buske langs veje
Beplantning i skel er et stigende problem - specielt ved kørsel med godkendte lastbiler. Der er imidlertid klare regler om, at kommunen er forpligtet til at reagere på enhver henvendelse om problemer - hvis henvendelsen rettes til kommunen skriftligt med angivelse af problemets lokalitet.
 
Publikationer (kommer)
 
 
Omkostningsregistrering af vejinfrastrukturen
I 2011 udgav SAMKOM notatet "Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur", der giver inspiration til hvordan kommunerne kan medtage infrastrukturen i deres omkostningsregistrering. Udgangspunktet for arbejdet var, at modellen skulle stå mål med udbyttet og ikke pålægge kommunerne en urimelig administrativ byrde. 
 
Publikationer
 

Ydelsesbeskrivelser
I 1998 udgav SAMKOM materialet "Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser". Materialet kan bruges som et værktøj for kommunerne til intern kontraktstyring og udbud i konkurrence for den daglige drift af kommunale veje, stier og pladser. Materialet omfatter driftsarbejderne:
·         Pleje af græsarealer
·         Renhold
·         Vedligehold af afvandingselementer
·         Reparation af brolægning
·         Vedligehold af vejinventar
·         Beplantningspleje
·         Mindre asfaltreparationer
·         Reparation af kørebaneafmærkning
·         Vintertjeneste
Ydelsesbeskrivelserne er indlejret i vejreglerne i forbindelse med en strukturel revision af udbudsforskrifterne.
 
Publikationer
·       Ydelsesbeskrivelser
 

Formidling af vejteknisk viden
I 2015 udarbejdede SAMKOM et værktøj, der kan bidrage til en bedre forståelse for vejområdets problematikker og for vigtigheden af at have et velfungerende vejnet. Værktøjet består af et slideshow med tilhørende tekster, der kan støtte teknikere i kommuner, når vejteknisk viden skal formidles til det politiske niveau. 
 
Publikationer (kommer) 

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Registrering og klassificering

 
 

 Fælles vejklassificering

 
 

 Vejbelysning

 
 

 Omkostningsregistrering

 
 

 Ydelsesbeskrivelser

 
 

 Publikationer

 
 

 Kontakt

 

Anette Jensen
Telefon: 7244 3459
E-mail: ane@vd.dk

Benta Grevelund Karlsson
Tlf.: 7244 2938
begk@vd.dk

Dorte Mogensen 
Tlf.: 7244 2932
dmo@vd.dk

 

Naja Poulsen
Tlf.: 7244 2902
npo@vd.dk​
Oprettet
08-07-2013.
Senest opdateret
13-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index