Søg

Vindmøller, veje og jernbaner

Afstandskrav for vindmøller til overordnede veje og jernbaner 

I efteråret 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen, Klima- og Energiministeriet ved Energistyrelsen, DTU-Risø og Transportministeriet ved Vejdirektoratet, Banedanmark og departementet med henblik på at fremkomme med en anbefaling om fremtidige regler vedrørende placering af vindmøller ved overordnede veje og jernbaner.
Arbejdsgruppen vurderede, at den nuværende viden giver mulighed for at reducere afstandskravet til 1 gange vindmøllens totalhøjde. Ved denne afstand konvergerer risikoen for vindmøllesvigt og nedblæsning af is på et acceptabelt niveau, ligesom afstandskravet kendes fra nabolande.
På baneområdet pegede arbejdsgruppen på, at der i en række af vore nabolande stilles krav om afstand på 1 gange møllens totalhøjde plus et mindre tillæg, hvilket skyldes sikkerhedsmæssige hensyn på grund af jernbanernes kørestrømsanlæg , der fører højspænding. Disse hensyn gør sig også gældende i Danmark. Af den årsag konkluderede arbejdsgruppen, at der på jernbaneområdet er behov for et tillæg på 10 meter i forhold til udgangspunktet om en afstand på 1 gange møllens totalhøjde.
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, gælder følgende afstandskrav for vindmøller til overordnede veje og jernbaner:
Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra infrastrukturen hen til mølletårnets yderste begrænsning – dog med et tillæg på 10 meter i forhold til jernbaner. For veje, der er pålagt byggelinjer, fastsættes afstanden fra disse.
I en zone mellem 1 og 1,7 gange møllens totalhøjde kan der dog optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål i forbindelse med opstilling af vindmøller. I denne zone kan der ligeledes opstilles vindmøller. Dog kan Vejdirektoratet eller Banedanmark i helt konkrete tilfælde fremkomme med specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde. Siden juli 2011 har ovenstående afstandskrav dannet grundlag for hhv. Vejdirektoratets og Banedanmarks behandling af sager, ligesom de nye afstandskrav i dag indgår i grundlaget for kommunernes planlægning af vindmøller.
 
Oprettet
31-08-2012.
Senest opdateret
28-08-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index