Søg

Hvis du vil klage

På denne side kan du læse om:
 • Hvad din klage skal indeholde
 • Fristen for at klage
 • Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til
 • Hvad der sker, når du har sendt din klage
 • Vejdirektoratets behandling af klagen
 Hvad skal klagen indeholde? 
Når du vil klage til Vejdirektoratet, skal du skriftligt gøre rede for din klage og sørge for, at alle relevante dokumenter bliver samlet og sendt til os.
 
Du skal bl.a. gøre rede for og oplyse
 • dine kontaktoplysninger
 • den ejendom, som klagen vedrører
 • kommunens afgørelse (journalnummer, dato for afgørelse)
 • dine klagepunkter
 • bilag

Klagefrist - klagevejledning

Kommunerne skal give borgerne klagevejledning, når de træffer en afgørelse til "skade" for borgerne.

Klagefrist

Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den enkelte part i sagen. En afgørelse er meddelt, når den er kommet frem til modtageren.  

Hvis en klage kommer for sent frem til os, er vi nødt til at afvise klagen. Vi har dog mulighed for at behandle en klage alligevel, hvis særlige grunde taler for det. Det kan fx være sygdom eller lignende, der har forhindret klager i at overholde fristen.

Sørg dog altid for at sende din klage af sted i så god tid som muligt.

Suspension af klagefristen ved mangelfuld klagevejledning

Hvis kommunen ikke har meddelt korrekt klagevejledning, suspenderes klagefristen, indtil korrekt klagevejledning er meddelt.

En korrekt klagevejledning efter vejlovene skal indeholde følgende:

 1. Klagemyndighed
 2. Fremgangsmåde, det vil sige klagemyndighedens (Vejdirektoratets) adresse samt evt. e-mailadresse og telefonnummer
 3. Tidsfrist, herunder angivelse af, hvornår klagen skal være kommet frem
 4. Begrænsninger i prøvelsesmuligheden (retlige og ikke retlige spørgsmål)
 5. Evt. særlig tilladelse som betingelse for at klage (kun aktuelt i forhold til for sent indkomne klager, som kan behandles hvis særlige grunde taler for det) 

Klagevejledning skal gives til enhver, der modtager afgørelsen, med oplysning om, hvem der er klageberettiget, hvis afgørelsen sendes til andre end sagens parter, fx til en partsrepræsentant (advokat mv.). 

Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til? 

Vejdirektoratet tager stilling til afgørelsernes lovlighed efter vejlovgivningen og hvorvidt kommunen har overholdt forvaltningsloven.
 
Vejdirektoratet kan derimod ikke tage stilling til:
 • Kommunens skøn inden for lovens rammer - se dog nedenfor om ekspropriationsafgørelser
 • Faktisk forvaltningsvirksomhed

Ved andre afgørelser end ekspropriationsafgørelser er klageadgangen begrænset til retlige spørgsmål. Det betyder, at Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om en afgørelse er lovlig men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Retlige spørgsmål omfatter en efterprøvelse af, om de i begrundelsen angivne retsregler kan anvendes til at træffe en afgørelse med det konkrete indhold, samt om kommunen lovligt kan lægge vægt på de hovedhensyn og de omstændigheder, den har henvist til.

Skønnet inden for lovens rammer omfatter den konkrete vurdering af, hvilket resultat (afslag/tilladelse) den enkelte afgørelse skal indeholde som følge af de lovlige hovedhensyn og omstændigheder, der er lagt vægt på i den enkelte sag.

Klageadgang for ekspropriationsafgørelser

Ved ekspropriationsafgørelser har Vejdirektoratet en ubegrænset adgang til at efterprøve kommunernes afgørelser. Vi kan således efterprøve alle elementer i kommunens skøn, og prøvelsen kan eventuelt føre til, at et projekt må opgives, men ikke til at det pålægges kommunen at gennemføre et andet projekt. Det følger af vejlovens § 4, stk. 2.

Lovgivning 

Reglerne om klager på vejlovgivningens område og Vejdirektoratets opgaver finder du i:

Eksempler på klagevejledninger:

Når du har klaget

Som det første sender vi en kvittering for klagens modtagelse til klager.
 
Vi undersøger, om klagen er rettidig, om klageren er klageberettiget, og om der er tale om en klage over forhold, Vejdirektoratet kan tage stilling til.
 
Vi kan kun  behandle klager over en kommunes forvaltningsretlige afgørelser. Har kommunen ikke truffet en afgørelse i sagen, f.eks. fordi at sagen ikke er færdigbehandlet af kommunen, er vi nødt til at afvise klagen.
 
Som borger vil du dog kunne sende en ny klage, når kommunen har truffet sin afgørelse.
 
Hvis ikke vi kan tage stilling til klagen, bliver den normalt afvist inden for fire uger.  

Behandlingen af din klage

For at kunne træffe en afgørelse i sagen, er vi forpligtet til at sikre, at sagen er fuldt oplyst.
 
Det betyder, at alle sagens parter bliver hørt og kan kommentere på sagen, så vi har sørget for, at alle relevante oplysninger er til stede, inden vi træffer en afgørelse.
 
Alle oplysninger, der indhentes til brug for behandlingen af en klage, behandles i overensstemmelse med ​databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven​.
 
Det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for behandlingen af alle oplysningerne.
 
Vi kan indhente oplysninger både fra klager, den kommune, hvis afgørelse der klages over, eller andre myndigheder.

Vi indhenter kun de oplysninger, som vi mener er nødvendige til behandlingen af en klage.

Oplysningerne kan indhentes enten ved, at vi skriver et brev og beder om oplysningerne, gennem en telefonsamtale, eller det kan være oplysninger, der fremgår af andre sager.

Nogle gange er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra parterne. Hverken klageren eller myndighederne er forpligtet til at give os oplysninger i sagen, men det kan få betydning for udfaldet af afgørelsen af en klage, hvis vi mangler vigtige oplysninger.

Hvis en person spørger, har vi pligt til at oplyse, om vi behandler oplysninger om en person, hvilke konkrete oplysninger det er, hvad vi bruger dem til, hvem vi har videregivet oplysningerne til, og hvor vi har fået oplysningerne fra.

Vi må ikke bruge oplysninger til behandlingen af klagesager, hvis en person ikke vil have, at vi anvender oplysningerne.
​​​
 

 Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til

Vejdirektoratets juridiske afdeling på 7244 3333

 

 Send din klage til

 

​Vejdirektoratet
Juridisk Afdeling

Havnegade 27
Postboks 9018
1022 København K

eller

jur@vd.dk

Oprettet
19-12-2011.
Senest opdateret
14-06-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index