Søg

Adgangsforhold

Adgang til en statsvej

Det kræver Vejdirektoratets tilladelse at etablere en adgang fra sin ejendom til en statsvej. Det kræver også Vejdirektoratets tilladelse at ændre eller udvide en eksisterende adgang til en statsvej.

billede1.pngMange statsveje er pålagt såkaldte adgangsbegrænsninger, som er tinglyst på de ejendomme de gælder for. Adgangsbegrænsningen har til formål at sikre trafiksikkerheden på vejstrækningen. Det gøres ved at regulere hvor mange adgange der må være til vejen, og hvordan adgangene må benyttes.
 
Er din ejendom pålagt en adgangsbegrænsning skal du kontakte Vejdirektoratet hvis du vil ændre eller udvide anvendelsen af din ejendom, for eksempel ved at åbne en virksomhed på din ejendom.

Sagsbehandlingen i Vejdirektoratet

For at sikre at dine planer ikke er i strid med vejlovens bestemmelser, skal du fremsende en konkret ansøgning. Du skal bruge linket til ansøgning, som findes øverst i højre hjørne. Du vil blive ført videre til virk.dk, hvor du via Nem ID, kan oprette din ansøgning. 

Når vi modtager din ansøgning, tjekker vi i første omgang, om vi har alle de oplysninger, vi skal bruge fra dig, for at vi kan behandle din ansøgning. Har vi alle relevante oplysninger fra dig, kan vi hurtigere gå i gang med den egentlige stillingtagen til din ansøgning. Det kan ske, at vi kontakter dig for at bede om yderligere oplysninger om din ansøgning.

Vi bestræber os på, at der ikke går mere end 7 uger fra vi har alle dine oplysninger, til du har vores endelige tilbagemelding/afgørelse på din ansøgning.

Vejdirektoratet er ansvarligt for fremkommeligheden og trafiksikkerheden på statsvejene. Det er først og fremmest de hensyn, vi lægger vægt på, når vejens naboer ansøger om at råde over vejarealet. Når vi behandler din ansøgning, skal vi derfor bl.a. vurdere, hvordan din ansøgning kan påvirke frem-kommeligheden og trafiksikkerheden på vejen. 

Det kan derfor ske, at vi på grund af hensynet til fremkommeligheden, trafiksikkerheden eller på grund af andre vigtige hensyn må meddele afslag på din ansøgning, eller stille en række vilkår til din tilladelse. I disse situationer vil du få tilsendt vores udkast til afgørelse, og vi vil bede dig om dine bemærkninger til vores udkast (partshøring). Vi vil bede dig om at svare os indenfor en bestemt frist, som regel 14 dage, efter du har modtaget vores brev. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de breve, vi sender dig, eller du i øvrigt har spørgsmål til sagens gang.

Når vi har modtaget dine evt. bemærkninger, vil vi vurdere, om vi kan træffe en endelig afgørelse.

Vi sender vores endelige afgørelse til dig og til andre parter i sagen.

Klage over Vejdirektoratets afgørelse

Vejdirektoratets endelige afgørelse kan påklages til Transport- og Bygningsministeriet, Vej- og Byggekontoret, Frederiksholms Kanal 27, København K, eller ved fremsendelse af e-mail til Transport- og Bygningsministeriet på adressen trm@trm.dk.
 
En klage til Transport- og Bygningsministeriet fritager dig dog ikke fra at overholde Vejdirektoratets endelige afgørelse, med mindre Transport-og Bygningsministeriet beslutter, at din klage skal have opsættende virkning.
 
Etablering af ny, udvidelse eller flytning af en eksisterende adgang

billede2.png

Hvis der gives tilladelse til, at du kan etablere en ny, udvide eller flytte en eksisterende adgang, sker det ofte på vilkår om, hvordan adgangen skal anlægges, og at der skal sikres gode oversigtsforhold mv. Det gælder også, selvom adgangen kun skal bruges midlertidig. Udgifterne til at etablere en ny, udvide eller flytte en adgang afholdes af dig som ansøger.

 

Lovgivning

Reglerne for etablering af nye adgange og dispensation fra adgangsbegrænsningen mv. findes i lov om offentlige veje §§ 49, 50 og 54. ​

Lov om offentlige veje på retsinfo.dk 

​​
 

 ANSØGNINGSSKEMA

 
Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
23-02-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index