Søg

Vejbyggelinjer

 
Hvad er en vejbyggelinje?

Der er tinglyst byggelinjer på næsten alle statens veje. Vejbyggelinjer skal sikre, at der er mulighed for at udvide vejen til en større bredde eller til at lave andre ændringer af hensyn til trafikken. På denne måde undgås det, at værdifulde byggerier mv. opføres tæt på vejen, og i værste fald skal nedrives, hvis vejen på et tidspunkt skal udvides.
 
Vejbyggelinjer kan også være pålagt af trafiksikkerhedsmæssige grunde.
 
Vejbyggelinjen tinglyses på din ejendom og gælder for et bestemt areal på naboejendommene. Du kan altid ringe til Vejdirektoratet, hvis du er nabo til en statsvej og er i tvivl, om der er en vejbyggelinje på din ejendom.
 
På vejbyggelinjens areal må der ikke uden Vejdirektoratets tilladelse bygges nyt eller ændres på bygninger, der allerede ligger inde på en del af arealet.
 
Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej, og du har planer om:
 
·       at opføre nyt byggeri eller lave en om- eller tilbygning
·       at anbringe faste genstande, reklamestandere eller lignende
·       at udføre ledningsarbejder
·       at opføre en støj- eller jordvold, støjskærm eller
·       at anlægge P-pladser, interne veje eller udstillingsarealer mv.
 
Så skal du kontakte Vejdirektoratet for at undersøge om din ejendom er pålagt en vejbyggelinje.
 
Hvis du ønsker at foretage en af ovennævnte handlinger indenfor det areal, som er pålagt vejbyggelinje, skal du have tilladelse fra Vejdirektoratet.
 
Du skal bruge linket til ansøgning, som findes øverst i højre hjørne. Du vil blive ført videre til virk.dk, hvor du via Nem ID, kan oprette din ansøgning. 
 
Sagsbehandlingen i Vejdirektoratet 

Når vi modtager din ansøgning, tjekker vi i første omgang, om vi har alle de oplysninger, som vi skal bruge fra dig for, at vi kan behandle din ansøgning. Har vi alle relevante oplysninger fra dig, kan vi hurtigere gå i gang med den egentlige stillingtagen til din ansøgning. Det kan ske, at vi kontakter dig for at bede om yderligere oplysninger om din ansøgning.
 
Vi bestræber os på, at der ikke går mere end 7 uger fra vi har alle dine oplysninger, til du har vores endelige tilbagemelding/afgørelse på din ansøgning.
 
Vejdirektoratet er ansvarlig for fremkommeligheden og trafiksikkerheden på statsvejene. Det er først og fremmest de hensyn, vi lægger vægt på, når vejens naboer ansøger om at råde over vejarealet. Når vi behandler din ansøgning, skal vi derfor bl.a. vurdere, hvordan din ansøgning kan påvirke fremkommeligheden og trafiksikkerheden på vejen.
 
Det kan derfor ske, at vi på grund af hensynet til fremkommeligheden, trafiksikkerheden eller på grund af andre vigtige hensyn må meddele afslag på din ansøgning, eller må stille en række vilkår til din tilladelse. I disse situationer vil du få tilsendt vores udkast til afgørelse, og vi vil bede dig om dine bemærkninger til vores udkast (partshøring). Vi vil bede dig om at svare os indenfor en bestemt frist, som regel 14 dage, efter du har modtaget vores brev. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de breve, som vi sender til dig, eller du i øvrigt har spørgsmål til sagens gang.
 
Når vi har modtaget dine evt. bemærkninger, vil vi vurdere, om vi kan træffe en endelig afgørelse.
 
Vi sender vores endelige afgørelse til dig og til andre parter i sagen.
 
Klage over Vejdirektoratets afgørelse

Vejdirektoratets endelige afgørelse kan påklages til Transport- og Bygningsministeriet, Vej- og byggekontoret, Frederiksholms Kanal 27, København K, eller ved fremsendelse af e-mail til Transport- og Bygningsministeriet på adressen trm@trm.dk.
 
En klage til Transport- og Bygningsministeriet fritager dig dog ikke fra at overholde Vejdirektoratets endelige afgørelse, med mindre Transport- og Bygningsministeriet beslutter, at din klage skal have opsættende virkning.
 
Vejlovens regler om vejbyggelinjer 

Reglerne om vejbyggelinjerne findes i §§ 40-47 i lov om offentlige veje.
 
  
 
 
​​​​
 

 ANSØGNINGSSKEMA

 
Oprettet
25-06-2014.
Senest opdateret
09-04-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index