Søg

Forbud mod reklamer i åbent land

 
Der må ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land – hverken på vejarealet eller på privat ejendom. Det fremgår naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1 og Vejdirektoratet fører tilsyn med skiltning på ejendomme udenfor vejarealet langs statsvejene.
 
Forbuddet gælder ikke blot stationære skilte, men også reklamer på containere, biler og andre mobile indretninger, hvis der er tale om en fast jævnlig tilbagevendende parkering. Der er i loven tale om et absolut forbud, der ikke kan dispenseres fra.

Vejdirektoratet er blevet tillagt denne kompetence i en bekendtgørelse
om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. I naturbeskyttelseslovens § 21 og på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du læse mere om, hvad forbuddet mod reklamer i åbent land betyder.

Kan jeg klage over Vejdirektoratets afgørelse?

Vejdirektoratets træffer afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 21, og såfremt du har modtaget en afgørelse fra Vejdirektoratet kan denne påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan læse mere om, hvordan du klager på deres hjemmeside.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oprettet
01-07-2015.
Senest opdateret
26-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index