Søg

Bedre fremkommelighed med Realtidstrafikdataprojektet

Henover vinteren 2014/15 gennemførte Vejdirektoratet et EU-udbud med formål at indgå kontrakt med en leverandør om realtidstrafikdata. På baggrund af en kompetencepræget dialog med tre bydende blev der i juni 2015 indgået kontrakt med Inrix, som havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette var med henblik på levering af GPS-baserede realtidstrafikdata, statistiske data for det strategiske vejnet, øvrige statsveje og option for kommuner de næste to år - med mulighed for forlængelse to gange et år.
Trafikdata for Statens veje har tidligere været baseret på bl.a. statistisk information fra trafikanternes køretøjer - indsamlet via vejsideudstyr eller spoler i vejen få steder i Danmark ved København, Århus og i Trekantområdet. Illustreret i figur 1. Data fra dette vejudstyr har givet nogle meget præcise data om antallet af biler samt hastigheden. Disse statiske data har givet Vejdirektoratet mulighed for - på disse få strækninger - at lave analyser af motorvejstrafikken, undersøge trængselspletter osv., som kan anvendes statistisk og i fremtidig planlægning af vejstrækninger og vejarbejder.
Realtidsprojekt.jpg
Forbedring af fremkommeligheden
Målet med at indkøbe realtidsdata er at få en bredere dækning af trafikdata og hermed et mere dækkende billede af, hvordan trafikken forløber. Det skaber bedre mulighed for Vejdirektoratet til hurtigt at agere – alt sammen med henblik på at forbedre fremkommeligheden. I tillæg til realtidstrafikdata får Vejdirektoratet også flere data om trafikken til statistiske anvendelser. Flere statistiske data vil derfor forbedre grundlaget for analyser af fx trængsel, og for hvordan trafikken omkring større vejarbejder bedst kan forløbe.
Som det ses på figur 2 modtages data fra et større geografisk område end tidligere, men kun for en delmængde af køretøjerne på strækningen. Dermed adskiller data sig væsentligt fra traditionel detektering via vejsideudstyr, hvor al trafik måles fra ét punkt.
 
Strenge krav til modtaget data
Realtidstrafikdata modtages fra en bred flåde af køretøjer, som har indgået aftale med Inrix. Det kan eksempelvis være data fra erhvervsdrivende med større flåder af køretøjer, billister med smartphones, udbydere af GPS-baserede smartphonenavigationstjenester og leverandører af navigationsudstyr til køretøjer og bilfabrikanter. Vejdirektoratet har sikret, at persondatalovgivningen overholdes ved at lægge strenge krav ind i kontrakten om, at alle kilder skal være anonymiserede. Dataene dækker det strategiske vejnet niveau 1, 2 og 3 veje samt øvrige statsveje i 2015 - og fra 2016 udvalgte væsentlige kommuneveje.
De udvidede muligheder med realtidsdataprojektet er:
·        information om rejsetid
·        rejsetidsprognoser
·        trafiktilstande
·        ekstraordinær kø
·        hændelsesdetektering
 
En masse fordele ved realtidsdata
Vejdirektoratet prioriterer højt, at trafikinformation om ekstraordinære kødannelser kan komme hurtigt frem til trafikanterne, så de tidligst muligt kan blive adviserede om kødannelser, der normalt ikke kan forventes på det pågældende tidspunkt. På denne måde vil trafikanterne få et ret præcist billede af deres rejsetid og mulighed for at søge alternative ruter.
Realtidsdataene bidrager også til, at Vejdirektoratet kan yde en bedre indsats ved fx uheld på motorvejene. Vejdirektoratet kan i meget hurtigere omfang end tidligere sende beredskabet og genskabe fremkommeligheden på fx et ulykkessted.
 
Fokus på at leve op til kravene
Vejdirektoratet har mange års erfaring i at modtage og analysere statistiske data fra vejsideudstyr, hvilket har givet et bredt vidensgrundlag i forhold til hvilke krav, der skal sættes til dataenes kvalitet. Vejdirektoratet har udviklet et omfattende testsystem til datakvaliteten med mulighed for bod, hvis Inrixs data ikke lever op til de stillede krav.
 
Spændende pilotprojekt de næste år
Inrix og Vejdirektoratet har arbejdet intensivt på at få alle tekniske systemer til at fungere og ser frem til, at data flyder ind til gavn for de danske bilister. De næste to år er et pilotprojekt, hvor der skal laves grundlæggende analyser og evalueringer. Disse skal vise, om dette er løsningen for en fremtidig kilde til hændelsesdetektering og trafikinformation.
Vejdirektoratet vil undersøge muligheden for at afprøve brugen af realtidstrafikdata på en del af kommunevejnettet i samarbejde med kommunerne i de strategiske ledelsessamarbejder i Aalborg, Østjylland, Trekantområdet og København.
Planen er, at realtidstrafikdataene skal flyde ind i Vejdirektoratets Trafikcenter primo november 2015, hvor der køres test på dataene. Her er målet, at det stilles til rådighed for trafikanterne via Vejdirektoratets trafikinformationstjenester inden udgangen af året.
Oprettet
28-09-2015.
Senest opdateret
26-10-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index