Søg

Ny landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand

SAMKOM har gennemført en landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand baseret på oplysninger fra 88 kommuner. Analysen er et første skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur.
 
Fokus på 7 elementer
Formålet med analysen er, at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og fokusere på den kapitalbevarende drift af 7 vejinfrastrukturelementer: kørebaner, broer/bygværker, cykelstier, fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding. Opdelingen på de syv elementer giver et godt overblik over hele vejområdet og giver samtidig mulighed for, at der kan arbejdes med de enkelte elementer hver for sig i relation til dataindsamling, investeringsplanlægning og politisk prioritering.

Flot opbakning fra kommunerne
Før sommerferien 2015 blev alle landets kommuner inviteret til at deltage i analysen. Resten af året indsamlede kommunerne data om eget vejnet og indmeldte dem via indberetningsskemaer eller gav tilladelse til, at data kunne trækkes fra kommunens vejvedligeholdelsessystem. I alt 88 kommuner har deltaget med oplysninger om et eller flere af de 7 elementer.
 
07_01_SAMKOM.jpeg
88 kommuner har deltaget i analysen.
 
Forskel på kommunernes datagrundlag
Analysen viser, at der er forskel på de data, som de enkelte kommuner har til rådighed. Nogle kommuner arbejder allerede systematisk med indsamling af data om vejnettet, mens andre endnu ikke har opbygget tilsvarende systematik og overblik.
 
Herudover er der nogle elementer, der er rigtigt godt styr på, mens der skal arbejdes videre med metodeudvikling og datagrundlag for andre elementer. Generelt er der et godt kendskab til omfanget og tilstanden af kørebaner og broer, mens datagrundlaget for cykelstier, fortove, belysning, signalanlæg og afvanding er mere spinkelt.
 
Undervejs har flere kommuner frameldt et eller flere elementer efterhånden, som de har erkendt, at de enten ikke ligger inde med de pågældende data eller at øvelsen med at fremskaffe data var større end forventet.
 
07_02_SAMKOM.jpg
 
Analysemetode
I analysen er der valgt at arbejde med en definition af investeringsbehov, der baserer sig på en vurdering af den gennemsnitlige tilstand af elementerne. Denne gennemsnitlige tilstand sammenholdes med den tilstand gennemsnittet burde ligge på, hvis der foregik en løbende udskiftning af elementerne svarende til nedslidningstakten. Der er derfor tale om en simpel og tilnærmet opgørelse.
 
Metoden stiller ikke krav til, at data genereres på én bestemt måde, og de enkelte kommuner kan fortsat benytte deres egne forvaltningssystemers mere detaljerede registreringer og beregningsmetoder, og fastlægger selv eget serviceniveau for de syv elementer i forhold til egne rammer og prioriteringer.
 
Kommuner, der har udarbejdet egne opgørelser over investeringsbehov, kan opleve, at den landsdækkende analyse giver et andet resultat end deres egne opgørelser pga. forskel i analysemetode.
 
Inspiration til kommunernes videre arbejde
I forlængelse af den landsdækkende analyse er det op til den enkelte kommune selv at kommunikere et eventuelt investeringsbehov over for de kommunale beslutningstagere og at opstille investeringsscenarier for, hvordan et eventuelt investeringsbehov kan håndteres. Til det formål er SAMKOM i gang med at udarbejde et vejledningsmateriale med inspiration til, hvordan kommunerne kan gribe opgaven an.
 
Se resultatet af den landsdækkende analyse
Analysen er initieret af Strategisk direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren. Dataindsamlingen og -behandlingen er udført i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet. Analysemodellen er fastlagt af en projektgruppe bestående af repræsentanter fra kommuner, Sweco og Vejdirektoratet. Du kan se resultatet af analysen her.
Oprettet
18-04-2016.
Senest opdateret
18-04-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index