Søg

Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision giver mulighed for at finde ulykkerne, før de sker. En trafiksikkerhedsrevision fra Vejdirektoratet hjælper kommunen med at kvalitetssikre veje, inden de anlægges og tages i brug.

Uafhængig kvalitetssikring

En trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig sikkerhedsmæssig granskning af vej- og trafikprojekter. Ved revisionen vurderes og optimeres et projekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitet ud fra ajourført viden og erfaring med sikker vejudformning og trafikantadfærd.

Forhold som fremkommelighed, økonomi, miljø mv. vurderes ikke i en trafiksikkerhedsrevision. Revisionen foretages under hensyntagen til alle trafikantgrupper.

Bred anvendelse

Det kan betale sig at sikre den trafiksikkerhedsmæssige kvalitet af andre typer projekter end egentlige nyanlæg og ombygninger af veje. Det anbefales derfor også at trafiksikkerhedsrevidere større vedligeholdelsesopgaver, trafiksikkerhedsarbejder, kommune- og lokalplaner, planlægning af skoledistrikter og adgangsregulering mv.

Det vil næsten altid være en fordel at foretage revision flere gange i et projektforløb. Samtidig er det fordelagtigt at inddrage trafiksikkerhedsrevision så tidligt som muligt. For at tage højde for disse forhold er trafiksikkerhedsrevision opdelt i fem trin:

Trin 1 Forprojekt

Granskning af projekteringsgrundlaget i planlægningsfasen inden vedtagelse og offentliggørelse af planforslaget.

Trin 2 Skitseprojekt

Granskning af tracering, tværprofil, kryds mv. inden politisk vedtagelse af projektet.

Trin 3 Detailprojekt

Granskning af krydsudformning, afmærkning, vejbelysning, faste genstande mv. inden udbudsmaterialet færdiggøres.

Trin 4 Ibrugtagning

Granskning af det færdige anlæg for oversigtsforhold, belægning, afmærkning mv. lige før eller efter åbningen.

Trin 5 Overvågning

Granskning af anlæggets funktion, ulykkesdata mv. ca. et år efter ibrugtagning – før 1-års gennemgang af anlægsarbejdet.

En eventuel fordyrelse i projektets anlægsudgifter som følge af revisionens ændringsforslag viser sig normalt hurtigt at give en besparelse på længere sigt, når de samlede omkostninger til projektets levetid, herunder ulykker, betragtes.

​​
 

 Kontakt

 

​Fagspecialister Syddanmark og Fyn:

Charlotte Damén Schultz-Nielsen
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2437
cdsn@vd.dk

Fagspecialister Østdanmark:

Benta Grevelund Karlsson (Trafiksikkerhed og Stedfæstelse af uheld)
7244 2938
begk@vd.dk

Birgitte Jørgensen 
(Trafiksikkerhed og Tilgængelighed)
7244 2944
bijo@vd.dk

Fagspecialister Norddanmark:

René Juhl Hollen
(Trafiksikkerhed)
7244 2047
rhp@vd.dk

Oprettet
15-12-2016.
Senest opdateret
15-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index