Søg

Anlægsarbejdet

​Det kan ikke undgås, at et vejbyggeri vil påvirke din hverdag, hvis du bor i nærheden af den nye vej. Også selvom både Vejdirektoratet og entreprenøren forsøger at få anlægsarbejdet til at foregå så uproblematisk som muligt. 

Tilsynskontoret
Ved større vejanlæg opretter Vejdirektoratet et tilsynskontor i nærheden af vejen. Medarbejderne på tilsynskontoret fører tilsyn med entreprenørernes arbejde og står desuden for kontakten til lodsejerne. 

Tilsynskontoret bliver oprettet, når anlægsarbejdet begynder, og nedlægges som regel først efter, at vejen er åbnet for trafik. Du kan altid henvende dig på tilsynskontoret, hvis du har spørgsmål eller oplever gener ved anlægsarbejdet. Find adresser og telefonnumre på tilsynskontorerne.

Broerne bygges først
Broerne bliver bygget som det første. Hvis det er en udbygning af en eksisterende vej, kan det være, broerne skal forlænges.

Nogle broer fører eksisterende veje og stier over eller under den nye vej, andre fører vejen over vandløb, kanaler eller naturområder, og andre igen har til formål at give dyrelivet mulighed for at krydse vejen.

Jordarbejde
Efter brobyggeriet er næste skridt jord- og belægningsarbejdet. 

Jordarbejdet er en af de mest tids- og ressourcekrævende processer, når man bygger en vej. Entreprenøren regulerer terrænet, så vejen kommer til at ligge rigtigt. På en del af strækningen skal der måske graves jord væk, andre steder kan det være, der skal tilføres jord. 

Afvanding
Undervejs sørger entreprenøren for at etablere dræn og afvandingsledninger, så regnvandet ledes væk fra vejen. Der skal også bygges regnvandsbassiner, som opsamler og forsinker vejvandet, inden det ledes ud i vandløbene i små mængder.

Når jordoverfladen er reguleret, og afvandingssystemet er færdigt, starter opbygningen af den øverste del af vejen, som kaldes vejkassen.

Belægningsarbejde
Vejkassen består af tre lag.

Nederst ligger et lag sand og fint grus. Det forhindrer, at vand fra jorden suges op i lagene lige under asfalten. Vand i disse lag kan nemlig give frostskader. Laget af sand og grus fordeler samtidig trykket fra trafikken og dræner vejkassen, så den holdes tør.

Over bundsikringslaget lægger entreprenøren et stabilt gruslag, der består af sand, grus og sten. Dette lag skal, ligesom bundsikringslaget, fordele trykket fra trafikken på vejen.
 
Øverst ligger flere lag asfalt. Asfalten fordeler trykket fra trafikken videre ned gennem belægningen. Det øverste lag asfalt er slidlaget. Det skal have en vis ruhed, så bilerne står godt fast på vejen. Samtidig skal det være tæt og lede regnvandet væk fra vejbanen.

Belysning, autoværn og afmærkning
Til sidst sørger entreprenøren for:
• afmærkninger på vejen
• autoværn og skilte langs vejen
• støjskærme
• nødtelefoner
• belysning og
• beplantning og græs på vejskråningerne

Oprettet
26-04-2012.
Senest opdateret
12-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index