Søg

VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Hvor skal vejen ligge?
At bygge eller udvide en motorvej eller motortrafikvej er et stort projekt, der i høj grad påvirker omgivelserne og miljøet. Vejdirektoratet skal forsøge at finde en løsning, hvor vejen kan afvikle trafikken på en sikker måde, samtidig med at byggeriet skal have så få negative konsekvenser som muligt.

For at overholde kravene i EU’s VVM-direktiv og for at finde den bedst mulige løsning laver Vejdirektoratet VVM-undersøgelser. Det vil sige, at vi undersøger, hvordan vejen vil påvirke beboerne i området, landskabet og dyrelivet, trafikken, kulturarv og meget andet. Økonomien bliver også undersøgt; hvor meget vil det koste at bygge vejen, og hvor dyrt er det at vedligeholde den fremover? 

VVM-undersøgelsen skal sikre, at anlægget udformes, så det påvirker miljø, natur, kulturarv og befolkning mindsk muligt. Det gør den ved bl.a. at udpege tiltag, der ophæver eller mindsker anlæggets negative virkninger på miljøet. Dette kan f.eks. være støjskærme, som kan reducere støjgener for vejens naboer, eller faunapassager, der mindsker vejens barrierevirkning og giver mulighed for, at de forskellige dyr kan spredes og opretholde deres bestand i området.

De undersøgelser og vurderinger, der skal foretages i VVM-undersøgelsen, skal frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere det samlede projekt og sammenligne alternative løsningsforslag. 

VVM-processen
VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig høring (ideforslagsfasen). Høringen bidrager til at definere, hvad der vil være relevant at undersøge i projektet. Når VVM-undersøgelsen er færdig, afrapporteres den i en VVM-redegørelse, der består af følgende tre rapporter: En sammenfattende rapport, en miljøvurdering og en arealanvendelsesanalyse. Der bliver desuden udarbejdet en række baggrundsnotater.

Redegørelsen indeholder som oftest et hovedforslag til linjeføring (placering af vejen) og ét eller flere alternative linjeføringer. Såvel hovedforslaget og alternativer kan findes i flere varianter. Herefter skal der gennemføres en ny offentlig høring, hvor konsekvenserne af de konkrete projektforslag bliver fremlagt og der afholdes borgermøder. 

Høringssvarene fra denne høring bliver behandlet og som tidligere sammenfattet i et høringsnotat. På baggrund af VVM-redegørelsen og høringsnotatet fra den afsluttende høring udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til Transportministeren med henblik på politisk drøftelse og stillingtagen. 

Lov og myndighed
Vejdirektoratet har som myndighed ansvaret for hele VVM-proceduren på store projekter på statsvejene. De overordnede regler for VVM-proceduren er baseret på EU-Direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 og EU-Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af førstnævnte direktiv.

Oprettet
26-04-2012.
Senest opdateret
22-01-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index