Søg

Hvordan måler vi hastigheder

Hastighedsdata indsamles med forskellige typer udstyr (spolemålinger, kamera, radar, GPS, bluetooth) og registreres på forskellig vis (enkeltkøretøjsmålinger (VBV), hastighedsgrupperet, længdegrupperet).

I det følgende gives et overblik over de målemetoder, der benyttes i Vejdirektoratet.

Målemetoder

Spoler
Der måles med to på hinanden følgende spoler, der er nedfræset i asfalten. Spolemålinger er pålidelige i forhold til antal køretøjer og snithastighed og køretøjernes længde. Dog medfører gruppering af længder og hastigheder unøjagtighed.

Med spolemålinger er det muligt at registrere data for individuelle køretøjer (VBV), det giver store datamængder, men gør hastighedsdata mere præcise.
Når der benyttes grupperede hastighedsmålinger er der ved lave hastigheder en del usikkerhed på målingen.
Etableringsfasen er langvarig og omkostningstung, da spolerne skal fræses ned i asfalten. Metoden er velegnet til permanente og semipermanente målinger.
 
Slanger
Der måles med to slanger, der spændes tværs over vejen, det sted der skal måles.
Der kan måles antal køretøjer, snithastighed og køretøjernes længde.
Til opgaver, hvor hurtig og/eller midlertidig etablering er af betydning, er slangemålinger velegnede. Måling med slanger er ikke så nøjagtig som med spoler.
 
Kamera/ANPR
Med kamera måler man strækningshastigheder mellem to sæt kameraer. De mest præcise målinger fås, når der kan måles med et kamera pr. spor. Der kan forekomme vejrfølsomhed ved kameramålinger. Der kan ikke tælles antal køretøjer eller måles køretøjslængder.
 

GPS
Der måles på GPS-signaler fra udstyr installeret eller medbragt i køretøjer. GPS måler punkthastigheder, og det er muligt at sammensætte målingerne til strækningshastigheder og rejsetider, da signalet fra hvert køretøjs GPS-udstyr har en unik identifikator, hvorfor det kan følges. Målemetoden er velegnet til trængselsanalyser, herunder til måling af lave hastigheder.

Der kan ikke tælles antal køretøjer. Vejdirektoratet arbejder pt. med historiske data, og derfor er der forholdsvist stor forsinkelse på data. Valide data forudsætter mange GPS-målinger.
Der er stadig få målinger på mange strækninger/tidspunkter for de data Vejdirektoratet pt. benytter. Det betyder, at der ikke nødvendigvis er valide data for korte strækninger/i korte tidsrum.
 

Radar
Med radar kan måles snithastigheder. De mest præcise målinger fås, når der kan måles med en radar pr. spor. Der kan tælles antal køretøjer, men ikke køretøjslængder. Radarer kan opsættes forholdsvist hurtigt. Der kan være vejrfølsomhed ved radarmålinger. Nøjagtigheden nedsættes, når der måles med samme radar på flere spor i hver retning. De mest pålidelige målinger fås når radaren er monteret på en portal over vejen. 

Bluetooth
Der måles på Bluetooth signaler fra udstyr installeret eller medbragt i køretøjer, som pas-serer opstillede måleantenner. Når der opstilles flere måleantenner i et område, er målingerne velegnede til ruteanalyse, da bluetoothenheden har en unik identifikator og den der-for kan følges, når den passerer de opstillede målepunkter.
Nøjagtigheden er endnu usikker. Kan ikke tælle antal køretøjer.
Oprettet
18-12-2014.
Senest opdateret
06-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index