Søg

Miljø

Vandforurening
Dækslid, spild fra biler, afslidte vejmaterialer og udstødning bidrager alt sammen til at forurene det regnvand, der ledes frem til åer og søer, eller når vejen er nyere, til regnvandsbassiner.
 
Regnvandsbassinerne fungerer som stopklods og forsinker vandet efter større regnskyl. Bassinernes miljøtilstand og funktionsevne er derfor vigtig at kende og udvikle, så effekten øges. I forbindelse med udvikling af nye vejbelægninger og asfalttyper skal der gennemføres direkte målinger på vejvand, for at fastslå fordele og ulemper for miljøet.
 
Genbrug og alternative materialer
Der kommer stadigt større pres på de naturressourcer, der indgår som råmaterialer til vejbygning, nemlig sand, grus, sten og bitumen.

For at spare så meget som muligt på ressourcerne genbruges materialer fra allerede eksisterende veje og broer der skal nedbrydes. Desuden udnyttes egnede materialer f.eks. knust beton fra nedrivning af bygninger eller slagger fra affaldsforbrænding. 
 
Livscyklusvurdering
Livscyklusvurdering er et anerkendt modelværktøj, der bruges til at vurdere brug og genbrug af vejmaterialer, råstofforbrug, miljøbelastning og CO2 regnskab. Livscyklusvurdering modellerne kan anvendes til sammenligning af forskellige kombinationer af vejmaterialer og deres miljøpåvirkning og ressourceforbrug gennem hele vejstrækningens anlægs- og levetid.
Oprettet
18-04-2012.
Senest opdateret
31-08-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index