Søg

Højresvingsulykker mellem cyklister og lastbiler

Hvad er en højresvingsulykke?

Der findes ingen officiel definition på en højresvingsulykke. Almindeligvis bruges betegnelsen om alle ulykker mellem to parter, hvor begge parter forud for ulykken har kørt i samme retning på samme vej, og den ene part efterfølgende er drejet til højre ind foran den anden.

De fleste højresvingsulykker, som registreres af politiet, involverer en højresvingende personbil og en ligeudkørende cyklist. Når der især er fokus på ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister, er det fordi disse ulykker resulterer i de mest alvorlige personskader.

GAB2902_VD_Hoejresving.jpg

Uly​kkestal for højresvingsulykker

Antal dræbte og tilskadekomne cyklister i ulykker med højresvingende lastbiler, 2005-2018 

År​ Dræbt​

​Alvorligt tilskadekomne​ ​​Lettere tilskadekomne
​2019* ​1
2018*​ ​4 12
​2017 5 9​
​​1
​2016 7
7
​1
2015 1​ 2
​2
2014​ ​1 ​8 ​2
2013​ ​7 ​13 ​0
2012​​ ​3 7​ ​1
2011​​ ​3 ​9 ​4
2010​​ ​5 9​ ​2
2009​​ ​1 11​ 2​
2008​​ ​11 ​12 5​
2007​​ ​2 ​16 3​
​2006​ ​6 12​ 6​
2005​ ​11 17​ ​10

Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

*Tal for 2018 og 2019 er foreløbige. 
Tabellen er opdateret 28-05-2019. Den seneste ulykke med personskade er sket 
20-05-20​19.

Ifølge Vejdirektoratets dødsulykesstatistik fra 2010-2013 er de væsentligste forhold, som har haft indflydelse på højresvingsulykkens opståen:
 • Lastbilens spejle er forkert indstillede eller beskidte
 • Udsynet gennem forruden er for dårligt
 • Lastbilchaufføren bruger ikke tilstrækkelig tid til at orientere sig
 • Stopstreger ved kryds er ikke trukket fem meter tilbage

Uhensigtsmæssig adfærd hos cyklisten har kun været medvirkende i et fåtal af ulykkerne.

Undersøgelse af højresvingsulykker fra 2006-2015 

Vejdirektoratet igangsatte i 2016 en undersøgelse af de sidste 10 års højresvingsulykker. Undersøgelsen dokumenterer, at det fortsat er i byerne, der skal sættes ind med tiltag, der enten adskiller cyklister og bilister eller der gør det nemmere for dem at se hinanden.

Fakta om højresvingsulykker fra 2006-2015

 • I analyseperioden fra 2006-2015 er der registreret 195 personskadeulykker med i alt 198 cyklister fordelt på 43 dræbte, 115 alvorligt tilskadekomne og 40 lettere tilskadekomne.

 • Der var 124 ulykker med lastbil, 41 ulykker med sættevogne og 30 ulykker med busser i perioden.

 • 98 % af ulykkerne skete i bymæssig bebyggelse, heraf skete 63 % af ulykkerne i en stor by. Vejene i byområder er typisk kommuneveje. Det er i byerne, at flest cyklister færdes, og derfor også her konflikterne lettest kan opstå.
   
 • Flest højresvingsulykker (73%) skete i firbenede, signalregulerede kryds. Det er ofte kryds med meget trafik og mange ting at holde styr på.

 • 95 % af ulykkerne skete i dagslys og 80 % skete i tørt føre. Ulykkerne relaterer sig altså ikke til manglende lys på cyklen eller manglende gadebelysning.

 • 81 % af de involverede chauffører var danske. Blandt de resterende chauffører var der 11 forskellige nationaliteter.
   
 • 9 % af de involverede cyklister var ikke fra Danmark. 

 • Mere end halvdelen af de tilskadekomne var kvinder. Der var en større andel af kvinder i 20’erne end for de øvrige aldersgrupper, mens der for mændene var en større andel af tilskadekomne omkring 50-års alderen.
   
 • 28 % af de dræbte cyklister i analyseperioden var over 64 år.


Oversigt over dræbte og tilskadekomne cyklisters alder og køn i højresvingsulykker fra 2006-2015​
Strategi mod højresvingsulykker

Transportministeriet og Justitsministeriet igangsatte i efteråret 2013 udarbejdelsen af en strategi for at forebygge højresvingsulykker. Strategien kan findes i linklisten til højre. Den indeholder en beskrivelse af en række kort- og langsigtede initiativer til forebyggelse af højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister.

Anbefalinger fra strategien

Anbefalingerne er inspireret af viden fra danske undersøgelser, viden indhentet i udlandet samt forslag fra ”Højresvingsgruppen”, en arbejdsgruppe under Trafikstyrelsen, der siden 2005 har arbejdet med forebyggelse af højresvingsulykker.

Den enkelte indsats - fx ombygning af vejnettet eller yderligere udstyr på
køretøjerne - er ikke nok til at reducere antallet af ulykker. Så længe lastbiler og
cyklister færdes på de samme veje, vil muligheden for en menneskelig fejl være til stede, og derfor er det nødvendigt også at påvirke trafikanternes adfærd.

Kampagner og uddannelse, som kan medvirke til at gøre både lastbilchauffører og cyklister ekstra opmærksomme på hinanden, spiller derfor også en vigtig rolle i strategien.

Vejtekniske løsninger er samlet i folderen "Undgå højresvingsulykker"

Vejdirektoratets folder "Undgå højresvingsulykker", følger også op på strategien med en række vejtekniske tiltag, der kan mindske risikoen for højresvingsulykker. Find folderen i linklisten til højre.  

Folderen indeholder den nyeste viden om udformning af signalregulerede kryds. Den er lavet som inspiration til kommunerne, da det er på kommuneveje at de fleste cyklister færdes. 

Fire tiltag mod højresvingsulykker:

 • Tilbagetrukne stopstreger for biltrafikken
 • Separate ”før-grønt” signaler for cyklister
 • Konfliktfri reguleringer hvor cyklister har deres eget signal, som kun er grønt, når biltrafikken har rødt
 • Afkortede cykelstier op mod det signalregulerede kryds
Det anbefales, at kommunerne etablerer ét af de beskrevne vejtekniske tiltag i relevante signalregulerede kryds med cykeltrafik. Det enkelte tiltag vil ikke fungere lige godt på alle lokaliteter, og der skal derfor foretages en konkret faglig vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt på den enkelte lokalitet. Det vil indgå i overvejelserne om tiltaget øger trængslen for biltrafikken, om der kræves særlige pladsforhold, eller om der findes eksisterende cykelfaciliteter langs vejen. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oprettet
05-11-2013.
Senest opdateret
28-05-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index